Umfula we-Orange

From Wikipedia
Umfula we-Orange eningizimu ye-Rosh Pinah

Umfula i-Orange ngumfula loseniNgizimu ye-Afrika. kantsi ungumfula lomudze kakhulu eNingizimu Afrika. I-Orange River Basin inebudze lobungemakhilomitha langu-2,432 (1,511 mi), isuka e-Lesotho iye eNingizimu Afrika nase-Namibia ngasenyakatfo. Ivela etintsabeni tase Drakensberg eLesotho, igeleta iye enshonalanga yendlula eNingizimu Afrika iye eLwandle i-Atlantic. Lomfula uyincenye yemincele yemave emhlaba emkhatsini weNingizimu Afrika neLesotho kanye neNingizimu Afrika neNamibia, kanye neminyele leminingi yetigodzi eNingizimu Afrika. Ngaphandle kwe-Upington, ayidluli emadolobheni lamakhulu. Umfula i-Orange udlala indzima lebalulekile emnotfweni wase Ningizimu Afrika ngekuniketa emanti ekunisela kanye nemandla agezi kantsi lomfula wetsiwa ligama lelitsi Umfula we-Orange ngekuhlonipha umndeni lobusako waseDutch, i-House of Orange, ngumhloli wetindzawo waseDutch Robert Jacob Gordon. Lamanye emagama afaka ekhatsi ligama lelisho umfula, ngekubhala kweKhoekhoegowab lokubhalwe ngekutsi !Garib, lehunyushwe ngesi-Afrikaans njengeMfula we-Gariep ngekungena kwe-velar fricative esikhundleni se-alveolar click, i-Groote River (lesuselwa ku-Kai !Garib) noma Umfula Senqu (losetjentiswa eLesotho). Lwatiwa ngesiZulu ngekutsi yi-isAngqu.[1]

  1. (11 ed.).  Missing or empty |title= (help)