Umgababa

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Umgababa

Umgababa lugu lelwandle lelitfolakala endzaweni yase Thekwini KwaZulu Natal eNingizimu Afrika. Liligama lelitsi Umgababa litsatselwa egameni lelitsi umkababa lokuchaza kutsi umfati wababe. Sive saka Lithuli ngiso lesadzabuka kulendzawo. 

Tekuvakasha[hlela | edit source]

Lendzawo yaseMgababa itsandvwa kakhulu bavakashi lababuya emaveni lahlukahlukene. [1]

References[hlela | edit source]