Umlandvo weNingizimu Afrikha

From Wikipedia

Umlandvo weNingizimu Afrikha.

Umlandvo[hlela | edit source]

INingizimu Afrikha inemlandvo lomudze locala nakufika bantfu bekucala lapha kulelive kuye ekufikeni kwebadzeshi kuya enkhululekweni nga-1994.

Batfwa nemaLawu.