Umlandvo weNingizimu Afrikha

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Umlandvo weNingizimu Afrikha.

Umlandvo[hlela | edit source]

INingizimu Afrikha inemlandvo lomudze locala nakufika bantfu bekucala lapha kulelive kuye ekufikeni kwebadzeshi kuya enkhululekweni nga-1994.

Batfwa nemaLawu.