Umsuka

From Wikipedia

Umsuka nguleyo ncenye yelibito lengagucuki emushweni. Umsuka uwutfola nawususa sicalo kanye nesijobelelo kulo libito. Ngalokunye kuchaza umsuka yimphandze yelibito.

  • Sibonelo:
indvodza.
emadvodza.
emadvodzeni.
budvodza.
  • Lokufanele kunakwe kulesibonelo lesingetulu kutsi kulelibito lendvodza letinhlamvu "dvodz" atishintji lokutente kutsi tibe ngumsuka welibito "indvodza".