Libito

From Wikipedia

Libito (síNgísi: noun) ligama lelichaza intfo letsite. Sib: litje (stone) imotela (a car)

Libito lesiSwati linesicalo (prefix) nemsuka (stem) emabito esiSwati ehlukaniswa ngeticalo tawo letihleleke ngalendlela:

Tigaba (tibaya) temabito[hlela | edit source]

 • Sigaba 1, sicalo: "umu-", "um-" (umuntfu, umfana, umlumbi).
* Sigaba 1a, sicalo: "-" (make, dvoye). 
 • Sigaba 2, sicalo: "ba-", "be-" (bantfu, bafana, belumbi).
 • Sigaba 2a, sicalo: "bo-" (bomake, bodvoye).
 • Sigaba 3, sicalo: "umu-", "um-" (umese, umuti).
 • Sigaba 4, sicalo: "imi-" (imimese, imiti).
 • Sigaba 5, sicalo: :"li-" (litje, ligabadze).
 • Sigaba 6, sicalo: "ema-" (ematje, emagabadze,emantfombatane,emabhola).
 • Sigaba 7, sicalo: "si-", "s-" (sifo, sandla).
 • sigaba 8, sicalo: "ti-", "t-" (tifo, tandla).
 • Sigaba 9, sicalo: "in-", "im-" (inkhomo, ingoti).
 • Sigaba 9a, sicalo: "in-", "i-" (intfombatane, ibhola).
 • Sigaba 10, sicalo: "tin-", "tim-" (tinkhomo, tingoti).
 • Sigaba 11, sicalo: "lu-", "lw-" (lutsi, lwembu).
 • Sigaba 14, sicalo: "bu-" ,"b-" ,"tj-" (butsi, boya, tjani).
 • Sigaba 15, sicalo: "ku-" (kudla).

Lokucashelwako[hlela | edit source]

 • Emabito lalunganye aba nesicalo lesiphelele kantsi lalunganyenti aba nesicalo lesingakapheleli.lankha ngemabito esigaba -1 na -3.
 • Emabito esibaya 9a bunyenti bawo buba kusibaya 6.
 • Emabito esibaya 11 bunyenti bawo bona buba kusibaya 10 kantsi lacala nga "lw-" awavami kuba nebunyenti.
 • Emabito lasesibayeni 1a awanaso sicalo ngulawo lebolekwe kuletinye tilwimi kuphela lanesicalo.

Sigaba 1: Umuntfu Sigaba 1a: Make Sigaba 2: Bantfu sigaba 2a: BoMake Sigaba 3: Umuti Sigaba 4: Imiti