Umtsetfo Sisekelo wase Ningizimu Afrika

From Wikipedia

Umtsetfo sisekelo we Ningizimu Afrika ngumtsetfo lolawula live lase Ningizimu Afrika. Unikela sisekelo etinkundleni tekulawulwa kwemitsetfo yaseveni lase Ningizimu Afrika. Lomtsetfo wentiwa ngemnyaka wa 1994, kantsi ngembi kwaloluku bekunemtsetfo welibandlululo ngelibala. Wabese uphasiswa nga 1996 kantsi ngo 1997 wabese ucikicelwa emtsetfweni we live lase Ningizimu Afrika ngumongameli Nelson Mandela[1]

Kusukela ngo 1996, umtsetfo ulungiswe emahlandla langu 17 kutsi uhambisane nemitsetfo yelive[2] neither it nor the acts amending it are allocated act numbers. Umtsetfo sisekelo watiwa ngekutsi i "Constitution of the Republic of South Africa, 1996". Kantsi ngembi kwaloku bekatiwa ngekutsi i Act of Parliament. [3]

Umlandvo[hlela | edit source]

Nakuphela umbuso welibandlululo kwacala tinkulumiswano tekuguculwa kwemtsetfo sisekelo ngobe emitsetfo leminyenti ngesikhatsi selibandlululo beyivuna belumbi.[4]

I CODESA bekuyinkundla lebalulekile etinkulunyiswaneni temacembu embangave kanye ne malunga etemtsetfo. Letinkulunyiswano tacala ngo 1992 kantsi licembu lebelungu i National Party beyifuna kuchubeka kutsi liphalamende ligcwale ngemalunga alo lalinganiselwa emaphesentini langu 75 ngaphandle kwekuvota. Umtsetfo sisekelo awumange ukuvumele loko, kepha wavumela kubusa ngentsandvo yelinyenti lapho khona bantfu bonke batovotela umbuso wentsandvo yelinyenti ,netihlalo ephalamende tilingane emavoti ebavoti.[5]

References[hlela | edit source]