Zizi Kodwa

From Wikipedia

Zizi Kodwa (ngo 19 Januwari 1970) ungusopolitiki wase Ningizimu Afrika lobekalilunga lePhalamende (MP) le African National Congress.[1]

Ungumsekela weNdvuna yeTekuphepha kweRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika.

Ngemhlaka 29 Apreli 2022, incenye yesine yembiko we Zondo Commission yancoma kutsi Mengameli Cyril Ramaphosa kufanele "abuke" sikhundla sa Kodwa njengeSekela leNdvuna yeKuphepha Kwembuso, ngenca yebudlelwane ba Kodwa na Jehan Mackay, losomabhizinisi lonenkhohlakalo. Kodwa waphendvula ngekutsi utawutsatsa lombiko "ngekwatisa" kudzimate kufike luphenyo lolwengetiwe.[2]

Tinkomba[hlela | edit source]

  1. https://www.gov.za/about-government/contact-directory/state-security-deputy-ministry/zizi-kodwa-mr
  2. https://mg.co.za/politics/2022-04-29-zondo-report-zizi-kodwa-beholden-to-a-potential-suspect-in-multiple-criminal-investigations/