Jump to content

Azanian People's Organisation

From Wikipedia

I-Azanian People's Organisation (AZAPO) yinhlangano yenkhululeko kanye nepolitiki yase Ningizimu Afrika kanye nelicembu lepolitiki. Ngulenye yemacembu etembusave leyadlala indzima lenkulu ekulweni nembuso welibandlululo. Lelicembu lasungulwa ngekuhlanganisa emacembu lamabili ebafundzi alenhlangano yi-Azanian Students' Movement (AZASM) yebafundzi besikolwa lesiphakeme bese kutsi lelinye libutfwe bafundzi basenyuvesi lelibitwa ngekutsi yi-Azana Students' Convention (AZasCO), licembu lebesifazane yi-Imbeleko Women's Organisation, lelatiwa ngekutsi yi-IMBELEKO.Umklamo wayo utsatfwe ku-Black Consciousness Movement leyasungulwa ngu-Steve Biko, Harry Nengwekhulu, Abram Onkgopotse Tiro, Vuyelwa Mashalaba kanye nalabanye, kanye ne-Marxist Scientific Socialism.

Umlandvo[hlela | edit source]

I-AZAPO yasungulwa tinhlangano letatiwako tebantfu labamnyama letifaka ekhatsi i-Black People's Convention (BPC), i-South African Students' Organisation (SASO) kanye ne-Black Community Programmes (BCP). Leti bekutinkampani letintsatfu kuletingu-17 letativimbela bantfu labamnyama ngaLesitsatfu, mhlaka 19 Imphala 1977 ngenca yendzima yato ekuvukeleni kwase Soweto mhlaka 16 Inhlaba 1976. Ngemuva kwemnyaka kwakhiwa kwe-AZAPO, ngenyanga yeNyoni emnyakeni wa-1979, emhlanganweni wayo eRoodepoort, Sigungu Lesiphetse saVelonkhe sakhetfwa naCurtis Nkondo kutsi abe ngumengameli waso.[1]Ngemnyaka wa 1987, i-AZAPO yavalwa nguhulumende wase Ningizimu Afrika futsi yaphocelelwa kutsi ingene ngekubhaca.: 436 [1]Bekungeke kuvinjelwe nga-1990.: 436 [1]Nga-Okthoba 1994, i-AZAPO yahlangana nenhlangano lehlobene nayo lebeyitfunjiwe, i-Black Consciousness Movement of I-Azania (BCMA).: 436 [1]: 436 

I-AZAPO yakhankhasela kutsi iNingizimu Afrika ihlukaniswe ngesikhatsi selubandlululo ngekwenta "kuvalwa kwemasiko" kulelive; bantfu labamnyama batfola kutimisela kwabo kulwela inkhululeko yabo futsi basungula tinyonyane tetisebenti kanye netinhlangano temphakatsi.

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 417–438.