Jump to content

Bukhristu

From Wikipedia
Jesu Khristu (El Greco, 1602).

Jesu Khristu[hlela | edit source]

BuKhristu lukholo lolulandzela timfundziso taJesu Khristu letitfolalakala ethestamenteni lelisha ebhayibhelini. Balandzeli balolukholo bakholwa kutsi Jesu Khristu yindvodzana yaSimakadze leyatalwa yaba yinye, nekutsi munye Nkulunkulu lowadala lizulu nemhlaba. Bakholwa kutsi Jesu Khristu nguye lokawapholofithwa ngaye kutsi utawufika atekusindzisa bantfu ababuyisele kuNkulunkulu.

Libhayibheli lisitekela kutsi Jesu watalwa nguMariya intfombi. Ngesikhatsi sekubalwa kwebantfu eveni lonkhe lebelibuswa ngemaRoma. Utsite naneminyaka lelishumi nakubili wamangata labanyenti eThempelini nakakhuluma ngenshisekelo lenkhulu ngemibhalo yemaJuta. Utsite nasakhulile wacala kushumayela nekwenta timangaliso elapha tichwala nalabagulako. Ekugcineni wabetselewa esiphambanweni, wafa wembela, kepha emva kwemalanga lamatsatfu wavuka wabonwa bafundzi bakhe wafundzisa tinsuku letingemashumi lamane wase unyuselwa ezulwini.

Butsatfu lobungcwele[hlela | edit source]

Butsatfu lobungcwele yinkholelo yemaKhristu ekutsini Nkulunkulu mtsatfu kepha abe amunye; lobutsatfu Nguyise, indvodzana lenguJesu kanye nemoya loyingcwele.

Libhayibheli[hlela | edit source]

  • Umbhalo lobaluleke kakhulu kumaKhristu libhayibheli lokuyincwadzi mlandvo ngesive semaHebheru. Libhayibheli lehlukaniswe kabili: lithestamente lelidzala kanye nalelisha.