Cahora Bassa

From Wikipedia

The Cahora Bassa lake—in the Portuguese colonial era (until 1974) known as Cabora Bassa, from Nyungwe Kahoura-Bassa, meaning "finish the job"—is Africa's fourth-largest artificial lake, situated in the Tete Province in Mozambique. In Africa, only Lake Volta in Ghana, Lake Kariba, on the Zambezi upstream of Cahora Bassa, and Egypt's Lake Nasser are bigger in terms of surface water.

History[hlela | edit source]

Portuguese period[hlela | edit source]

iCahora Bassa yacala kwakhiwa eMozambiki ngumbuso wase Portugal ngo 1960s njengencenye yekutfutfukisa kanye nekwenta imali kwelive lase Portugal. umbuso weNingizimu Afrika nawo watibandzakanye ekwakhiweni kwalesiteshi, kwabese kucikicwa tivumelwano kutsi umbuso wase Portugal itowakha lesiteshi semanti sekuphehla gezi lotosentjetiswa eMozambiki kanye nase Ningizimu Afrika . Umbuso weNingizimu Afrika wabese wakha siteshi lesincane sekuhlela lomlilo bewubuya kwi Cahora Bassa e Midrand, kodvwa ngekuhamba kwesikhatsi iNingizimu Afrika yacindzeteleka kutsi itsenge umlilo wagezi lebewuphehlwa ngisi lesiteshi. [1]

Ekwakhiweni kwalesiteshi licembu le FRELIMO latama kanyenti kuhlasela lesiteshi ngekutfumela emashosha awo kodvwa abamange baphumelele. Umbuso wemaPutukezi wenta bantfu bayitsandza ngekwakhiwa kwalelidamu naletinyetakhiwo lebetenteka eMozambiki. Lelidhamu lagcwaliswa ngo 1974.[2][3]

Tichumaniso[hlela | edit source]

  1. http://safariholidaymozambique.com/cahora-bassa-dam
  2. http://www.news24.com/Africa/News/35m-in-danger-as-Kariba-Dam-faces-collapse-20140320
  3. http://www.mozambiquetravel.com/cahora-bassa-dam-region/cahora-bassa-dam.aspx