Jump to content

FRELIMO

From Wikipedia

i"Mozambican Liberation Front" kumbe "Frente de Libertação de Moçambique" (FRELIMO)licembu letembusave laseveni lase Mozambiki.Mongameli walo wekucala ngu Eduardo Mondlane. Lasungulwa tinhlangano letincane taseMozambiki lebetiseveni lase Tanzania tilwela inkululeko yase Mozambiki eveni lase Portugal. [1]

Kucala kwalo

Ekucaleni kweminyaka yabo 1970 i FRELIMO beseyinemasosha langetulu kwa 7,000 kantsi beseyikhone kutsatsa letinye tincenye telive letitfolakala emkabeni nelive kanye nasenyakatfo nelive lase Mozambiki etandleni temaputukezi. Emasosha emaputukezi labekase Mozambiki ngaleso sikhatsi bekalinganiselwa ku 60,000 kantsi bekatfolakala ngebunyenti endzaweni yase Cahora Bassa lapho umbuso wemaputukezi bewenta lidamu lebelitawuphehla umbani wagezi. Tingucuko letinyenti betenteka eMozambiki kanye nase Portugal kusukela ngeminyaka yangabo 1960 kwatsi ngemnyaka wa 1974 umbuso lobewukhona e Portugal i Estado Novo wacunjwa phansi kwaba ngulapho licembu lelisha lebeseliphetse lanika inkululeko onke emave langesheya labekacindzetelwa umbuso we Portugal. Inkululeko yanikwa mhlaka 25 Inhlaba 1975 eveni lase Mozambiki live lase Portugal.[2]

Tichumaniso[hlela | edit source]

  1. http://www.noeasyvictories.org/select/chap1_lead.php
  2. http://www.studymode.com/essays/Why-Was-Eduardo-Mondlane-Assassinated-914321.html