Fikile Mbalula

From Wikipedia

Fikile April Mbalula (watalwa mhlaka 8 Apreli 1971) ungusopolitiki wase Ningizimu Afrika lobekangumabhalane jikelele we African National Congress (ANC) kusukela ngaDisemba 2022. BekanguNdvuna yeKhabhinethi emkhatsini wa-2010 na-2023, kantsi uphidze waba nguNdvunankulu yetekutfutsa kusukela nga-2019 kuya ku-2023.

Mbalula wadvuma ngusikhatsi abanguMengameli we-ANC Youth League emkhatsini wa-2004 na-2008. Ngaleso sikhatsi, waba ngumsekeli waJacob Zuma, lowasekela emhlanganweni we-ANC we-Polokwane nga-2007. Kulengcungcutsela lefanako, wakhetfwa kutsi abe lilunga leKomidi Yesive ye-ANC kwekucala futsi waba yinhloko yelicembu yelukhetfo kanye nekuhlelwa, lapho khona wahlela umkhankaso walo elukhetfweni lwanga-2009. Wachubeka wadlala indzima lebalulekile kumikhankaso yelukhetfo ye-ANC.