Gito Baloi

From Wikipedia
Gito Baloi
Kutalwa IMozambikhi, iNyoni 30, 1964
IMozambikhi
Inhlalo IJohannesburg
IJohannesburg, Mabasa 4, 2004
homicide (en) Translate
Luoi
Luoi musician (en) Translate and singer (en) Translate
Genre jazz (en) Translate
Instrument bass guitar (en) Translate
guitar (en) Translate
Record label Gallo Record Company (en) Translate

Gito Baloi (30 Inyoni 1964 – 4 Mabasa 2004) bekangumculi wesintfu, lowatalelwa e-Mozambique. Wacala ngekwatiwa ngekutibandzakanya kanye nelicembu le-Tananas lebelicuketse emalunga lamatsatfu, uphindze akhombe bunyoninco nakacula adlala sigingci kuma albums akhe lafana nabo-Ekhaya (2005), Na Ku Randza (1997), Herbs & Roots (2003) kanye nalena lekhishwe ngemuva kwekushona kwakhe letsi Beyond (2008).[1] Gito uphindze wacula na-Jason Armstrong ngo-1996 kanye nango-2000 kuma-album lamabili "Desert Voices" waphindze wadlala sigingci se-bass kulicembu le-Somewhere Else lapho wadlala khona na Armstrong(keyboards), George Sunday (siginci) kanye na Gaston Goliath (tigubhu) ngo 1993. Baloyi wacula lengoma letsi "Bush Telegraph" yelicembu le-Landscape Prayers, waphindze waba nguye umhleli nemhlanganisi wayo le-album. Nga-2004 Baloyi wacula kanye ne-Landscape Prayers ku album i-Sweet Thorn, lapho bekacula khona na-Nibs van der Spuy. [2]

Kufa kwakhe[hlela | edit source]

Wadutjulwa wabulawa e-Johanesburg, eNingizimu Afrika mhlaka 4 Mabasa 2004, lapho bekabuya khona kuyocula e-Pitori, bekaneminyaka lengu-39. Nga-2008 ngemuva kwekushona kwakhe kwakhishwa i-album yakhe letsi Beyond; yonke imali leyentiwa kuleyo album iyiswa kubantfwana bakhe ngekulekelelwa i-Gito Baloyi Memorial Trust. Gito besekacalile kwenta i-album yakhe lenetingoma letingu 10 letacedzelelwa kuhlelwa tiphindze ticoshwe ngu-Dave Reynolds kanye nebangani baBaloyi labanjengabo Steve Newman (we-Tananas), Paul Hanmer, Ian Herman (we-Tananas), McCoy Mrubata, Moses Khumalo, Pedro Da Silva Pinto (we-340ml), Tlale Makhene, Tony Cox, Frank Paco, Nibs Van Der Spuy, Deepak Ram, Rui Soeiro (we-340ml), Thuli Mdlalose, Eliot Short, Vusi Maseko kanye na-Graeme Sacks.[3] [4]

Phindza futsi ubone[hlela | edit source]

  • Shifty Records

References[hlela | edit source]

  1. http://www.music.org.za/artist.asp?id=173
  2. http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3600593.stm
  3. http://www.youtube.com/watch?v=_yq_0A-aGqs
  4. http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3600593.stm