Gugulethu

From Wikipedia

I-Gugulethu lilokishi lelisendzaweni yase Western Cape, eNingizimu Afrika kantsi likhashane ngemakhilomitha lalishumi nesihlanu nelidolobha laseCape Town. Ligama layo liyincenye yeligama lelitsi igugu lethu, lelisho kutigcabha kwetfu. Lelilokishi lasungulwa kanye ne Nyanga ngemnyaka wa 1960.

Umlandvo[hlela | edit source]

Leligama liyincenye yeligama lelitsi igugu lethu, lelisho kutigcabha kwebantfu. I-Gugulethu, kanye ne-Nyanga, yasungulwa ngemnyaka wa-1960 ngenca yekugcwala kweLanga, lebeyindzawo yekuhlala yebantfu labamnyama eKapa ngaleso sikhatsi. Ngesikhatsi selubandlululo bantfu labamnyama baseNingizimu Afrika bebangavunyelwa kutsi bahlale edolobheni laseKapa, futsi bantfu labanyenti basuswa etindzaweni letifana neDistrict Six baya eGugulethu, Nyanga, nase Langa. Lulwimi lolukhulunywa kakhulu ngesiGugulethu siXhosa. I-Gugulethu ibitwa ngekutsi yi- "Gugs" bantfu bendzawo, lokuligama lelisidlaliso lelisuselwa ekufushanisweni kweligama lelitsi Gugulethu.