Jump to content

I-Congress of the People

From Wikipedia

I-Congress of the People (COPE) licembu lepolitiki lase Ningizimu Afrika lelasungulwa ngemnyaka wa-2008 ngemalunga e-African National Congress (ANC) labafaka phakatsi Mosiuoa Lekota, Mbhazima Shilowa kanye na Mluleki George . Lelicembu lamenyetelwa ngemuva kwemhlangano wavelonkhe lobewubanjelwe eSandton mhlaka 1 Novemba 2008, futsi lasungulwa emhlanganweni lobewubanjwe eBloemfontein mhlaka 16 Disemba 2008. Leligama liveta i-Congress of the People yanga-1955 lapho khona i-Freedom Charter yamukelwa yi-ANC kanye nalamanye emacembu, ligama lebeliphikiswa kakhulu yi-ANK ngesinyatselo lesisemtsetfweni lesasuswa yiNkantolo lePitoli.