Jump to content

I-Democratic Alliance (i-South Africa)

From Wikipedia

I-Democratic Alliance (DA; ngeAfrikaans ) licembu lepolitiki lase Ningizimu Afrika, kantsi lilicembu leliphikisana ne-African National Congress (ANC). Lelicembu lihlala lesemkhatsini futsi libitwa ngekutsi yi-centre-left kanye ne-centre'right policies. [1]Lililunga le-Liberal International kanye ne-Africa Liberal Network. I-DA isukela ekusungulweni kwe-Progressive Party lemelene nelubandlululo nga-1959, ngekuhlanganiswa lokunyenti kanye nekuguculwa kwemagama emkhatsini walesikhatsi kanye nalamuhla. I-DA ngekwemibono ikhombisa tinhlobonhlobo temikhuba yekukhululeka, kufaka ekhatsi Kukhululeka kwebantfu, kukhululeka kwekucindzeteleka, kanye nekukhululeka.[2][2]

  1. Focus on Gordhan and Manuel, John Matisonn, 29 April 2009, "Many DA policies are to the left of Cope [itself a centre-right party]"
  2. 2.0 2.1 52–69.