I-Orlando Pirates F.C.

From Wikipedia

I-Orlando Pirates Football Club (lephindze yatiwe ngekutsi yi "The Buccaneers") licembu lelibhola letinyawo lase Ningizimu Afrika. Lelicembu lidlala imidlalo yalo yasekhaya e-Orlando Stadium eSoweto.

Lelicembu lasungulwa nga-1937 futsi belakhiwe e-Orlando, eSoweto. Babitwa ngekutsi yi "amapirate" lokusho kutsi 'Pirates' e-IsiZulu ngemuva kwekutsi licembu lebantfu labaseminyakeni yekutfomba lelasungula licembu lebhola letinyawo e-Orlando Boys Club lehlukana lacala kuhlangana ekhaya lalomunye webantfu lebebasebenta e-Orando Boys Club. I-Orlando Pirates ilicembu lekucala kusukela kwasungulwa i-Premier Soccer League nga-1996 kutsi litfole titfunti letintsatfu letinkhulu ngesikhatsi sinye ngekulandzelana, ngemuva kwekuncoba i-ABSA Premiership, i-FA Cup Nedbank Cup kanye ne-Top 8 Cup MTN 8 ngesikhatsi se-ABSA Premier League 2010 kanye ne-ABSA premiership, iLiga Telkom Knockout kanye ne-MTN 8 ngesikhatsi sekuba yi-ABSA Primiership 201112 season. Bangulenye yemacembu lamabili aseNingizimu Afrika kanye ne-Mamelodi Sundowns lawina i-CAF Champions League, lapho ancoba khona nga-1995. Bawina umklomelo wesibili we-CAF Confederation Cup yanga-2015 na-2022.

Umlandvo[hlela | edit source]

I-Orlando Pirates ngulenye yemacembu ebhola letinyawo lamadzala eNingizimu Afrika leyasungulwa ngemnyaka wa-1937 e-Orlando East, eSoweto. eminyakeni leyendlulile lelicembu lisebente njengentfo lekhutsata badlali belibhola labasebancane kutsi betame kudlala umdlalo lomuhle ezingeni lelisetulu ngemibala lemnyama nalomhlophe ye 'Buccaneers'.