I-Rhodes University

From Wikipedia

I-Rhodes University inyuvesi yemphakatsi yekucwaninga lese Makhanda (eGrahamstown) eSifundzeni sase Eastern Cape eNingizimu Afrika. Ungulenye yemanyuvesi lamane kulesifundza. Lasungulwa ngemnyaka wa 1904, i-Rhodes University iyinyuvesi lendzala kuleso sifundza, futsi iyunivesithi yesitfupha lendzala yaseNingizimu Afrika lechubekako, ilandzelwa yi-University of the Free State (1904), University of Witwatersrand (1896), University of South Africa (1873) njenge-University yaseCape of Good Hope, Stellenbosch University (1866) kanye ne-University nke Cape Town (1829). I-Rhodes yasungulwa nga-1904 njenge-Rhodes University College, yetsiwe nge Cecil Rhodes, ngesibonelelo lesivela ku-Rhodes Trust. Yaba likolishi lelisisekelo le-University of South Africa nga-1918 ngaphambi kwekutsi ibe iyunivesithi lelitimele nga-1951.

Umlandvo[hlela | edit source]

Umbono we-High Street ubuka enshonalanga kusuka ekoneni le-Hill Street kuya ku-Drostdy Arch, umnyango lomkhulu we-Rhodes University campus. Cishe nga-1898.

Kuhlelwa kanye nekuphatsa[hlela | edit source]

I-Rhodes inemakhono lasitfupha lafaka phakatsi:

  • I-Humanities (1952)
  • Tekutsengiselana
  • Umtsetfo
  • Isayensi
  • Imfundvo
  • Ikhemisi

Letikhungo letisitfupha tihlukaniswe tindzawo letingu-30, letingu-11 tato tiyincenye yetikhungo te-humanities. Luphiko lwe-Humanities, njengoba lukhulu kakhulu enyuvesi, lwakhiwa ngemaphesenti langu-40 ebafundzi labemukelekile ekufundzeni ema-undergraduate kanye nema-postgraduate, kubhalisa bafundzi labangu-2669 kusukela nga-2009.