Jump to content

I-boerewors

From Wikipedia

 

Boerewors, (  ) luhlobo lwe-sausage lolwasungulwa INingizimu Afrika.  Kuyincenye lebalulekile yekudla kwase Ningizimu Afrika, eZimbabwe, eZambia, e-Botswana nase Namibia kantsi ivame kakhulu eNingizimu Afrika. Leligama lisuselwa emagameni esi-Afrikaans boer (lelichaza, umlimi) kanye ne-wors ("sausage"). Ngekusho kwemitsetfo yahulumende wase Ningizimu Afrika, i-boerewors kumele ibe nemaphesenti langaba ngu-90 enyama yenkhomo, yengulube, yemvu noma yembuti. Lamanye lali-10% akhiwe ngetinongo kanye naletinye titsako. Akungabi ngetulu kwa-30% walenyama lengaba nemafutsa. I boerewors akukameli ibe nekwangekhatsi ngaphandle kwemabhokisi, nobe nobe nguluphi "lokubuyiselwe" kwenyama (njengalokubuyiselwe ngenchubo lapho khona inyama nematsambo kuhlukaniswa ngemshini).

I-Boerewors yentiwe ngenyama yenkhomo, inyama yengulube, imvu kanye nembuti. Uma kutfolakala timphungutja letifana ne-Springbok noma i-Oryx, kufakwe emasoseji kumele abhalwe njengetinhlobo noma tinhlobo letihlanganisiwe temasoseji, kukhomba tinhlobo tetilwane lapho inyama ivela khona. Kanye netinongo (ngalokwetayelekile tinhlavu te-coriander letishisiwe, i-pepper lemnyama, i-nutmeg, cloves kanye ne-allspice). Njengaletinye tinhlobo temasausishi, ema-boerewors angahle abe nemafutsa lamanyenti, futsi agcinwe ngeluswayi kanye ne-vinegar, bese agcwala emabhokisini emasoseji ladlekako, lokungiwo kuphela incenye ye-sausishi lengaba yincenye lengaba yintfo lengaphili.[1] Ema-boerewors endzabuko avame kwakhiwa abe ngumjikeni lochubekako. Kuvame kudliwa ne-pap (i-porridge / iPolenta yesintfu yase Ningizimu Afrika leyentiwe nge-melie-meal). Boerewors iphindze ivame kakhulu INamibia, I-Botswana, IMozambique naseZimbabwe kanye nasemimangweni yaseNingizimu Afrika emhlabeni wonkhe.