Jump to content

ILanga, Lilokishi lase Kapa

From Wikipedia

I-Langa lilokishi lelisedolobheni laseKapa, eNingizimu Afrika. Ligama layo ngesiXhosa lisho "lilanga". Lelidolobha lakhiwa ngetigaba ngaphambi kwekutsi livulwe ngalokusemtsetfweni nga-1927. Lelidholobha lasungulwa ngenca yeMtsetfo weTindzawo telibandlululo wango-1923 i "group areas act" , lebeyakhelwe kuphocelela bantfu base-Afrika kutsi basuke emakhaya abo baye etindzaweni letihlukanisiwe. Njenge Nyanga, iLanga ingulenye yetindzawo letinyenti eNingizimu Afrika lebetikhetselwe bantfu labamnyama base-Afrika ngaphambi kwesikhatsi selubandlululo. Yindzawo lendzala kunawo onkhe eKapa futsi bekuyindzawo yekumelana nelubandlululo.