Inkundla yeMbombela

From Wikipedia

 

I-Umbombela Stadium yindzawo yekudlala ibhola yetinyawo kanye ne-Rugby union lese-Mbombela esifundzeni sase-Mpumalanga INingizimu Afrika. Bekungulenye yetindzawo letilishumi tendzebe yemhlaba ye-FIFA yanga-2010 futsi bekungulenye yetinkhundla letisihlanu letinsha lebetakhiwe talomncintiswano. Yindzawo yekuhlala Ema-Puma. Yinkundla yetemidlalo lehlala bantfu bonkhe, lenetihlalo letingu-43,500, cishe tonkhe ngaphansi kweluphahla.

Itfolakala emakhilomitheni lasitfupha enshonalanga yeMbombela, inhlokodolobha yesifundza saseMpumalanga futsi yindzawo lenkhulu kuleso sifundza. Lesakhiwo lesitigidzi letingu-R1,050 besilungele kusetjentiswa ngaphambi kwekucala kweNdzebe yeMhlaba yangaJuni 2010 futsi besikhokhelwa ngalokuphelele ngekusekelwa ngetimali nguhulumende, kungadzingi kusekelwa ngetimali lidolobha.