Inyuvesi yakwaZulu

From Wikipedia

iNyuvesi yakwaZulu noma I-UniZulu sikhungo semfundvo lephakeme lesingasenyakatfo yeMfula i-uThukela eKwaZulu-Natal, INingizimu Afrika. Inyuvesi isungule budlelwane netikolwa tase United States nase Europe letifana ne-University of Mississippi, I-Radford University, I-Florida Agricultural and Mechanical University kanye ne-I-Chicago State University. I-UniZulu yasungulwa ngelusito lwe-Prince of Phindangene, Mangosuthu Buthelezi, lobekaphindze abe ngumphatsi walenhlangano ngesikhatsi isungulwa. [1]

Tinkomba[hlela | edit source]

  1. https://journals.co.za/doi/abs/10.7553/82-2-1620