Jafta Masemola

From Wikipedia

Jafta Kgalabi Masemola (December 12, 1931 - April 17, 1990), lowatiwa nangekutsi nguThe Tiger of Azania kanye na Bra Jeff, bekasishoshovi selibandlululo sase Ningizimu Afrika, thishela, kanye nemsunguli we Pan Africanist Congress (PAC).[1] Wacitsa iminyaka lengu-27 ejele lase Ningizimu Afrika ngesikhatsi selubandlululo eNingizimu Afrika, futsi wakhululwa nga-Okthoba 1989, ngaphambi nje kwekutsi i-PAC kanye ne-African National Congress ibekwe ngalokusemtsetfweni ngu-F. W. de Klerk. Wasebenta sikhatsi lesidze kunabo bonkhe lababoshiwe bepolitiki ejele lase Robben Island eNingizimu Afrika.[2]

Masemola bekanguthishela elokishini lase Atteridgeville ePitoli ngemnyaka wa 1950.

Kanye na Robert Sobukwe, Masemola wasungula i-PAC nga-1959 eSoweto.[3] Ngekuhamba kwesikhatsi, wasebentela inhlangano yebantfu labasha ye-PAC e-Atteridgeville wase uhola libutfo lemphi le-PAC, iPoqo.

Kantsi wavalelwa eRobbin Island minyaka leminyenti ngenca yetepolitiki.

  1. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named mandela
  2. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named nytobit
  3. (4–5 ed.).  Missing or empty |title= (help)