Jump to content

Joe Modise

From Wikipedia
Joe Modise

Johannes "Joe" Modise (23 Inkhwenkhweti 1929 - 26 Lweti 2001) bekangusopolitiki wase Ningizimu Afrika aphindze abe ngulomunye lowasungula uMkhonto we Sizwe, libutfo lemphi le-African National Congress, kantsi uphindze waba ngumholi wayo lowasebenta sikhatsi lesidze ngesikhatsi isekudzingisweni. Modise bekalisekela la Joe Slovo kanye naChris Hani ngetikhatsi letehlukene. Modise wahola i-MK iminyaka lengu-25, kusukela nga-1965 kuya ku-1990. Wakhonta njengeNdvuna yekucala yeTekuvikela yaseNingizimu Afrika kusukela nga-1994 kuya ku-1999 futsi wahola ekwakhiweni kwemabutfo ekuvikela ngemuva kwekutfola inkhululeko.

Kungenela tepolitiki[hlela | edit source]

Modise bekangumshayeli wemabhasi we-PUTCO wase-Sophiatown, eGauteng, ngesikhatsi acala kutibandzakanya nekulwa nelubandlululo. Ekucaleni wakhetsa tindlela letingabi nebudlova, waboshwa kanye naNelson Mandela kanye nalabanye labangu-154 base bayetekwa licala lekuvukela umbuso. Bonkhe bakhululwa. Ngemnyaka wa 1960, hulumende wase Ningizimu Afrika abesebentisa tindlela letinkhulu tekucindzetela bantfu labamelene nelubandlululo, futsi Modise waba silwi se-guerrilla. Wahlela emacembu laphikisako waphindze wacecesha labanye balwi be-guerrilla. Modise waba yi-Commander in Chief ye-Umkhonto we Sizwe ("MK") ngemuva kwe-Rivonia Trial lapho khona lamanye emalunga e-MK lafana na-Nelson Mandela, Govan Mbeki, Walter Sisulu, Dennis Goldberg, Ahmed Kathrada, Raymond Mhlaba, Andrew Mlangeni kanye na-Elias Motsoaledi bagwetjwa kuphila kwabo konkhe ejele.