Jump to content

Kimberley, eNyakatfo yeKapa

From Wikipedia

I-Kimberley inhloko-dolobha, iphindze ibe lidolobha lelikhulu kunawo onkhe esifundzeni sase Northern Cape eNingizimu Afrika. Itfolakala emakhilomitheni la-110 emphumalanga lapho kuhlangana khona imifula iVaal ne-Orange. Lelidolobha libaluleke kakhulu emlandvweni ngenca yemayini yalo yedayimane kanye nekuhlaselwa ngesikhatsi semphi yesibili yema-Anglo-Boer. Bosomabhizinisi baseBrithani boCecil Rhodes naBarney Barnato batfola imali lenyenti eKimberley, futsi Rhodes wasungula inkampani yelidayimane iDe Beers ngetikhatsi tekucala talelidolobha lemayini.

Ngemhlaka 2 Inyoni 1882, iKimberley yaba lidolobha lekucala eNingizimu yeMhlaba futsi yaba lidolobha lesibili emhlabeni wonkhe ngemuva kwelidolobha iPhiladelphia, ePennsylvania eMelika kutsi ifake tibane temgwaco. Lamasheya ekucala e-Afrika akhiwa eKimberley, ekucaleni kwa-1881.

I-Sol Plaatjie University Central Campus incenye yayo isakhiwa.