Jump to content

Libandla la Jesu lelicobo

From Wikipedia
True Jesus Church

Libandla lelibitwa ngekutsi yi True Jesus Church Libandla lelitimele lelasungulwa e Beijing, eveni lase Shayina ngemnyaka wanga 1917. Lamuhla lelibandla linemalunga landlulako ku 1.5 million (sigidzi nahhafu)emaveni langemashumi lamane nesihlanu (45) etichingini letisitfupha. Lelibandla liyincenye yenkolelo yebu Khristu ye Phentekhosti leyasungulwa eminyakeni leyendlulako enkulungwaneni. Kusukela ngemnyaka wa 1997, lelibandla lasungulwa e Ningizimu Afrika. Sihlose kushumayela lelivangeli kuwo onkhe emave angakabuyi kwesibili Jesu. Inshumayelo yetfu inetingono letilishumi lesikholwela kuto. Ngunati:

  1. Jesu Khristu, Nelivi lowagucuka waba yinyama, wafa esiphambanweni khona sitowusindziswa etonweni tetfu, wavuka ngelilanga lesitsatfu wakhuphukela ezulwini. Nguye yedvwa losindzisa bantfu, lowadala lizulu nemhlaba, nguye kuphela Nkulunkulu lophilako.
  2. Ngumoya Longcwele
  3. KuBajatiswa
  4. Kugeza tinyawo
  5. Sidlo lesingcwele
  6. Lusuku LweSabatha
  7. Libhayibheli lelingcwele
  8. kusindziswa
  9. Lisontfo
  10. Lusuku lweKwahlulelwa kwekugcina

Kúbópha[hlela | edit source]