Lidolobha lase-Ekurhuleni Masipala

From Wikipedia

Lidolobha lase-Ekurhuleni lidolobha lelikhulu lelakha hulumende wasendzaweni yase-East Rand esifundzeni sase-Gauteng. Lomasipala uyindzawo lenkhulu lesemaphetselweni emphumalanga yeJozi. Leligama lelitsi Ekurhuleni lisho indzawo yekuthula e XiTsonga. I-Ekurhuleni ingulenye yetigodzi letisihlanu esifundzeni saseGauteng futsi ingulenye yemasipala labasiphohlongo eNingizimu Afrika. Indzawo yase-Ekurhuleni yi-Germiston. Lelidolobha liyindzawo yesikhumulo setindiza lesimatima eNingizimu Afrika, i-OR Tambo International Airport, lesendzaweni yase Kempton Park endzaweni yase Ekurhuleni.

Umlandvo[hlela | edit source]

Lomasipala wasungulwa ngemnyaka wa 2000, ngenca yekuhlanganiswa kwe Eastern Gauteng Services Council, Khayalami Metropolitan Council, kanye nabomasipala bangaphambilini be Alberton, Benoni, Boksburg, Brakpan, Edenvale/Lethabong, Germiston, Kempton Park/Tembisa, Nigel kanye ne Springs. Kukhula lokuhleliwe kwe-Ekurhuleni ngekucitfwa kwe-Lesedi Local Municipality, lokufaka ekhatsi i-Heidelberg, kanye nekuhlanganiswa kwayo ne-Ekurhulaeni ngemuva kwelukhetfo lwaMasipala lwanga-2016, kwavinjelwa yiNkantolo lePhakeme yaseNingizimu Afrika nga-2015.

Leligama lelitsi Ekurhuleni lisho indzawo yekuthula.. Emadolobha ase-East Rand bekayindzawo yeludlame lolukhulu lwetembusave emkhatsini webasekeli be-Inkatha Freedom Party kanye ne-ANC ekucaleni kweminyaka yabo-1990, ngaphambi kwelukhetfo lwekucala lwaseNingizimu Afrika lolungasilo luhlanga nga-1994.Template:Weather box

Timphawu temgwaco: Ekurhuleni
I-Ekurhuleni 2001 libalave lebantfu
Sitfombe saChris Hani eBoksburg, Ekurhuleni