Linda Sikhakhane

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Linda Sikhakhane.jpg

Linda Sikhakhane ngumdlali we Saxophonist aphindze abe ngumcambi wetingoma teluhlobo lwe Jazz, utalelwe eUmlazi e South Afrika elokishini lase Durban.[1] lutsandvo lwakhe lwemculo lwacala asemcane kantsi ngulapha ke watfola tifundvo temculo ngaphansi kwa Dokotela Brian Thusi kanye na Mnumzane Khulekani Bhengu labatiwako ngetekufundzisa imculo. ngekuhamba kwesikhatsi ubese uchuba tifundvo takhe esikolweni semculo lesatiwako i UKZN Howard College. Sikhakhane udlale nebadlali bemculo labanyenti base Ningizimu Afrika kanye nalabavela kuto tonkhe tinkhalo telive. Uphindze futsi abe nelutsandvo lwekufundzisa bantfu labasha umculo kantsi lena yintfo layicala asafundza enyuvesi.[2] kantsi ngaphambi kwekuphotfula timfundvo takhe watfola umfundzate e SAMRO, kanye nase National Arts Council kutsi achube timfundvo takhe embili [3].

References[hlela | edit source]

  1. "Trip 2: UKZN to VCU Sept 2012 | Virginia Commonwealth University – Jazz Studies". Wp.vcu.edu. 2013-08-19. Retrieved 2013-11-18.
  2. "The Witness". The Witness. 2013-03-11. Retrieved 2013-11-18.
  3. "Bursary Empowers Music Student to Help Others". Enewsletter.ukzn.ac.za. Retrieved 2013-11-18.