Umlazi

From Wikipedia

Umlazi lilokishi laka KwaZulu-Natal, eNingizimu Afrika, leliseningizimu-nshonalanga yeDurban. Ngekuhleleka nangekwengamela iyincenye ye-eThekwini Metropolitan Municipality kanye ne-Southern Municipal Planning Region.

Lilokishi lesine ngebukhulu eNingizimu Afrika, ngemuva kweSoweto, Tembisa kanye neKatlehong. Umlazi ngilo kuphela lilokishi kulelive lelineluphawu lwalo lwekubhalisa, lokungu-NUZ. Ihlukaniswe ngetincenye letingu-26, kusuka ku-A kuya ku-Z, ngaphandle kwe-I, O ne-X, kepha ngekungeta i-AA, i-BB ne-CC.