Luhla lwemakhosi emaZulu

From Wikipedia

Lesihloko sibala emakhosi emaZulu, kufaka ekhatsi tikhulu kanye nemakhosi emndeni wasebukhosini bemaZulu kusukela emlandvweni wawo wekucala lowatiwako kuze kube ngulamuhla.

Indzawo yangaphambi kweZulu[hlela | edit source]

Umlandvo weNkhosi yemaZulu ufinyelela kuLuzumana, lokukholelwa kutsi waphila eminyakeni yabo 1500. Luzumana ngumntfwana waNgoni, kepha imininingwane ngaye ayatiwa.

Tikhulu temaZulu (c. 1700X1818)[hlela | edit source]

Ngesikhatsi Malandela ashona, wehlukanisa lombuso waba ngemacembu lamabili, emaQwabe nemaZulu.

 • Zulu I kaMalandela (1627 – 1709), founder of the clan
 • Nkosinkulu kaZulu I
 • Ntombela kaNkosinkulu
 • Zulu II kaNtombela
 • Gumede kaZulu
 • Phunga kaGumede ( 1657 – 1727)[1]
 • Mageba kaGumede ( 1667 – 1745), son of Gumede, chief 1727 to 1745
 • Ndaba kaMageba, son of Mageba, chief 1745 to 1763
 • Jama kaNdaba ( 1727–1781), son of Ndaba, chief 1763 to 1781
  • Mkabayi kaJama ( 1750 – 1843), daughter of Jama, regent 1781 to 1787 (until Senzangakhona came of age)
 • Senzangakhona kaJama ( 1762–1816), son of Jama, chief 1787 to 1816
 • Sigujana kaSenzangakhona, son of Senzangakhona, chief 1816
 • Shaka kaSenzangakhona (1787–1828), son of Senzangakhona, chief 1816 to 1818

Emakhosi emaZulu (c. 1818 -present)[hlela | edit source]

Ngemuva kwekufa kwaDingiswayo etandleni taZwide, inkhosi yaseNdwandwe, cishe ngemnyaka wa 1818, Shaka waba ngumholi weMthethwa Paramountcy, ngaleyo ndlela waba yinkhosi.

Umbuso wemaZulu (Utimele, 1816-1879)

Tinkomba[hlela | edit source]

 1. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named gil1