Jump to content

Luhla lwemakhosi emaZulu

From Wikipedia

Lesihloko sibala emakhosi emaZulu, kufaka ekhatsi tikhulu kanye nemakhosi emndeni wasebukhosini bemaZulu kusukela emlandvweni wawo wekucala lowatiwako kuze kube ngulamuhla.

Indzawo yangaphambi kweZulu[hlela | edit source]

Umlandvo weNkhosi yemaZulu ufinyelela kuLuzumana, lokukholelwa kutsi waphila eminyakeni yabo 1500. Luzumana ngumntfwana waNgoni, kepha imininingwane ngaye ayatiwa.

Tikhulu temaZulu (c. 1700X1818)[hlela | edit source]

Ngesikhatsi Malandela ashona, wehlukanisa lombuso waba ngemacembu lamabili, emaQwabe nemaZulu.

 • Zulu I kaMalandela (1627 – 1709), founder of the clan
 • Nkosinkulu kaZulu I
 • Ntombela kaNkosinkulu
 • Zulu II kaNtombela
 • Gumede kaZulu
 • Phunga kaGumede ( 1657 – 1727)[1]
 • Mageba kaGumede ( 1667 – 1745), son of Gumede, chief 1727 to 1745
 • Ndaba kaMageba, son of Mageba, chief 1745 to 1763
 • Jama kaNdaba ( 1727–1781), son of Ndaba, chief 1763 to 1781
  • Mkabayi kaJama ( 1750 – 1843), daughter of Jama, regent 1781 to 1787 (until Senzangakhona came of age)
 • Senzangakhona kaJama ( 1762–1816), son of Jama, chief 1787 to 1816
 • Sigujana kaSenzangakhona, son of Senzangakhona, chief 1816
 • Shaka kaSenzangakhona (1787–1828), son of Senzangakhona, chief 1816 to 1818

Emakhosi emaZulu (c. 1818 -present)[hlela | edit source]

Ngemuva kwekufa kwaDingiswayo etandleni taZwide, inkhosi yaseNdwandwe, cishe ngemnyaka wa 1818, Shaka waba ngumholi weMthethwa Paramountcy, ngaleyo ndlela waba yinkhosi.

Umbuso wemaZulu (Utimele, 1816-1879)

Tinkomba[hlela | edit source]

 1. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named gil1