Mantfombi Dlamini

From Wikipedia

Mantfombi Shiyiwe Dlamini Zulu (February 15, 1953 - April 29, 2021) bekayindlovukazi yesive semaZulu kusukela nga-1977 kuya ku-2021 njengemfati lomkhulu weNkhosi Goodwill Zwelithini. Wakhonta njengendlovukazi kusukela ngaMashi 2021 kuya ku-Ephreli 2021.

Imphilo yasebuntfwaneni nemndeni[hlela | edit source]

Indlovukazi Mantfombi Dlamini yatalwa mhlaka 15 Indlovana 1953 emndenini wa Dlamini. Watalwa yiNkhosi Sobhuza II yaseSwatini kanye neNkhosatana Manoni, lobekangumtukulu weNkhosi Mbandzeni, lobekake waba yinkhosi yaseSwati, babe waMantfombi Sobhuza II, njenge Ngwenyama weSive saseSwazi, waba yiNkhosi yaseSwaiziland ngemuva kwekutfola inkhululeko nga-1968. UmnakaboNdlovukazi Mantfombi, lowalandzela Sobhuza Mswati III, wagcina ashintjile ligama lelive labo laba yi-Eswatini nga-2018.

Umndeni wakhe wakha budlelwane nalamanye emakhosi ase-Afrika: umnakabo, iNkhosi Thumbumuzi Dlamini, washada nemndeni weMandela weMvezo ngemnyaka munye wekutsembisana kwakhe. Ngalelicembu, watfola Zenani Mandela-Dlamini njengemlamu wakhe.

Indlovukazi beyililunga leSontfo leSeventh-day Adventist.

Indlovukazi lengumfati[hlela | edit source]

Ngemuva kwekukhuliswa emndenini wasebukhosini waseSwazi, inkhosatana yatsembisene umshado neNkhosi Goodwill Zwelithini weSive semaZulu nga-1973. Ngesikhatsi batsembisana, abelilunga lemndeni wasebukhosini wembuso lotimele. Indvodza yakhe lebeyihloswe kutsi ibe yindvuna lebeyitsatfwa nguhulumende wase Ningizimu Afrika njengendvuna yesintfu yase Zululand. Ngekubuka budzala babo, sigodlo saseSwatini sabeka simo semshado: inkhosatana bekufanele ibe ngumfati lomkhulu weNkhosi, sikhundla lebesitawunika bantfwana bayo labadvuna indzawo yekucala eluhlwini lwekulandzelana. EmaZulu avuma, futsi labashadene bashada nga-1977.