Mswati III

From Wikipedia
Mswati III

Inkosi yase Swatini

Mabasa 25, 1986 -
Sobhuza II
Kutalwa Manzini, Mabasa 19, 1968 (run 56)
Umbuso weSwatini
Sobhuza II
Mother Ntfombi Tfwala
Putsoana Hwala (en) Translate
Sibonelo Mngometulu (en) Translate  (1986 -
Carol Dlamini (en) Translate  (1987 -
Delisa Magwaza (en) Translate  (1993 -
Senteni Masango (en) Translate  (2000 -  Mabasa 6, 2018)
Zena Soraya Mahlangu (en) Translate  (2002 -
Noliqhwa Ayanda Ntentesa (en) Translate  (2005 -
Nothando Dube (en) Translate  (2005 -
Phindile Nkambule (en) Translate  (2007 -
Sindiswa Dlamini (en) Translate  (2014 -
Siphelele Mashwama (en) Translate  (2019 -
Sibling
Family House of Dlamini (en) Translate
Imfundvo
Educated at Sherborne School (en) Translate
Sherborne International (en) Translate
Luoi
Luoi sovereign (en) Translate, sopolitiki and monarch (en) Translate
Belief
Religion or worldview Bukhristu
IMDb nm2602220


Mswati III yiNgwenyama yeMbuso wakaNgwane (25 Mabasa 1986). Ingwenyama Mswati yatalwa yatiwa ngekutsi ngumntfwanenkhosi Makhosetive esibhedlela sase RFM kaManzini. Wakhulela emtini webukhosi Etjeni madvutane naseMasundvwini. Babe weNgwenyama bekuyiNkhosi Sobhuza II, kantsi make wakhe bekuyinkhosikati laTfwala. Imbube yemhlaba yacala imfundvo yayo esikolweni saseMasunvwini, emuva kwaloko safundza emtini webukhosi kaLozitha. Mswati wabese uwela tilwandle wayowufundza eNgilandi esikolweni sase Sherborne e Dorset eningizimu yelive. Watsi nakabuya nga 1986 wabutsatsa bukhosi watiwa ngekutsi nguMswati wesitsatfu.

kukhula[hlela | edit source]

Makhosetive watalwa yiNkhosikati laTfwala nenkhosi Sobhuza II mhla tilishumi nemfica enyangeni yaMabasa ngemnyaka wa-1968. Makhosetive wakhulela eTjeni lobekungumuti wenkhosi sobhuza II wase ungena esikolweni sasemaSundvwini kwatsi ngemuva kwaloko, wafundza esikolweni sasebukhosini kaLozitha. Kutsite nakufika sikhatsi sekutsi angene esikolweni semabanga lasetulu, Makhosetive wawela tilwandle wayofundza eNgilandi esikolweni saseSherborne edolobheni laseDorset.

Bukhosi[hlela | edit source]

Ngemnyaka wa-1982 ingwenyama Sobhuza II yakhotsama, Makhosetive wakhetfwa ke kutsi abe yindlalifa yeyise nga-1983. Ngaleso sikhatsi abeneminyaka lelishumi nakune. Nga-1983 wabese uyatfulwa esiveni Ngenyanga yeNyoni. Mhla tingemashumi lamabili nesihlanu kumabasa nga-1986 Makhosetive wabekwa waba yiNgwenyama yemaSwati wabe asanikwa libito laMswati wesitsatfu.

Emakhosikati[hlela | edit source]

Alishumi nesitsatfu:

 • Inkhosikati LaMatsebula.
 • Inkhosikati LaMotsa.
 • Inkhosikati LaMbikiza (1986): Sibonelo Mngomezulu (16 íNhlaba 1969).
 • Inkhosikati LaNgangaza: Carol Dlamini.
 • Inkhosikati LaHwala: Putsoana Hwala (1974).
 • Inkhosikati LaMagwaza: Delisa Magwaza (1974).
 • Inkhosikati LaMasango (íNgci 2000): Senteni Masango (1981).
 • Inkhosikati LaGija (íNkhwekhwéti 2002): Angel Dlamini.
 • Inkhosikati LaMagongo (íNhlaba 2002): Nontsetselo Magongo.
 • Inkhosikati LaMahlangu (Lídvúba 2002): Zena Soraya Mahlangu (1984).
 • Inkhosikati LaNtentesa (26 íNkhwekhwéti 2005): Noliqhwa Ayanda Ntentesa (1981).
 • Inkhosikati LaDube (11 íNhlaba 2005): Nothando Dube.
 • Inkhosikati LaNkambule (14 Mábasa 2007): Phindile Nkambule.
 • Inkhosikati LaFogiyane (30 Kholwane 2007): Sindiswa Dlamini
 • Inkhosikati LaMashwama (2019) : Siphelele Mashwama

Bantfwanabenkhosi[hlela | edit source]

Bangemashumi lamabili nelisontfo bantfwana.

Emakhosatana:

 • HRH Inkhosatana Sikhanyiso Dlamini (Mrs. Phiri)
 • HRH Inkhosatana Temaswati Dlamini
 • HRH Inkhosatana Tiyandza Dlamini (Mrs. Leite)
 • HRH Inkhosatana Tebukhosi Dlamini
 • HRH Inkhosatana Temtsimba Dlamini (Mrs. Schofield)
 • HRH Inkhosatana Sibahle Dlamini
 • HRH Inkhosatana Sakhizwe Dlamini
 • HRH Inkhosatana Sentweleyinkhosi Dlamini
 • HRH Inkhosatana Sibusisezweni Dlamini
 • HRH Inkhosatana Nkhosiyenzile Dlamini
 • HRH Inkhosatana Makhosothando Dlamini
 • HRH Inkhosatana Sihlalosemusa Dlamini
 • HRH Inkhosatana Mahlemalangeni Dlamini
 • HRH Inkhosatana Mazwezulu Dlamini
 • HRH Inkhosatana Nikudumo Dlamini
 • HRH Inkhosatana Mpilwenhle Dlamini
 • HRH Inkhosatana Sabusiswa Dlamini
 • HRH Inkhosatana Ntsandvweni Dlamini
 • HRH Inkhosatana Nolikhwa Dlamini
 • HRH Inkhosatana Mpandzese Dlamini
 • HRH Inkhosatana Lomchele Dlamini

Emakhosana:

 • HRH Inkhosana Sicalo Dlamini
 • HRH Inkhosana Maveletiveni Dlamini
 • HRH Inkhosana Majahanonke Dlamini
 • HRH Inkhosana Buhlebenkhosi Dlamini
 • HRH Inkhosana Lusuku Dlamini
 • HRH Inkhosana Sinawonkhe Dlamini
 • HRH Inkhosana Lindani Dlamini
 • Phumelele Sangweni (Umntfwana Ka HRH Inkhosatane Pindiwe Dlamini yaseNhlangwini )
 • HRH Inkhosana Bandzile Dlamini
 • HRH Inkhosana Mchwaso Dlamini
 • HRH Inkhosana Saziwangaye Dlamini
 • HRH Inkhosana Betive Dlamini
 • HRH Inkhosana Mehluli Dlamini
 • HRH Inkhosana Mkhandlo Dlamini


Tinsolo[hlela | edit source]

Mswati uletse tingucuko kupolitiki nasembusweni weSwatini kodvwa tingcapheli netinhlangano letifana ne People's United Democratic Movement (PUDEMO)[1] tikholewa kutsi letingucuko tekucinisa bukhosi bakhe kutsi abukeke kahle esiveni semaswati.[2] Kuya kwakhe emcimbini wendlovukati yemangisi lebeyatiwa ngekutsi i Diamond Jubilee yenta labanyenti bambuka ngeliso lelimbi impela ngenca yesimo sekuhlukunyetwa kwemalungelo ebantfu esiveni sakhe.[3]

Ingcebo yakhe[hlela | edit source]

betindzaba bamsola kakhulu Mswati ngendlela anjinge ngayo nangendlela asebentisa ngayo timali tembuso.[4] Loku kulandzela kutsi atsenge timoto teluhlobo leluphambili impela letibita ngetulu kwa $500,000 loku kufaka phakatsi nalemoto leyatiwa ngekutsi i Maybach yaka DaimlerChrysler ledvume ngekugitjelwa tingamula kuphela , tonke timoto takhe teluhlobo loluphambili tibalelwa ku 62 , loku kwente kutsi akwente kube semtsetfweni kuboshwa kwebantfu labatsatsa titfombe tetimoto takhe.[5] Ngekuya ngebakwa Forbes emnyakeni wa 2009 Mswati bekabalewa kutsi enamali lengu $200 emadola aseMelika lokumenta kutsi abewelishumi nesihlanu eluhlwini lwetinkosi letinjinge impela imhlabeni.[6] [7] NgaBhimbidvwane 2004 liphephandzaba le Times of Swaziland labika kutsi Inkosi icele umbuso kutsi ukhiphe tigidzi letingu $15 wemadola aseMelika ekuhlobiseni tigodlo takhe letintsatfu lapho kuhlala khona letinye tetindlovukati takhe letilishumi nakunye.[8] Ndvunankulu weSwatini wabese wenta sitatimende kutsi lendzaba kuleliphepha ayakhi futsi ingemanga laluhlata , wabese uyangeta watsi lemali lecelwe silo yekwakha tindlu tetinsita tesive letisihlanu hhayi tigodlo tebukhosi katsi futsi nalemali lebalwa nguleliphephandzaba ingemanga. Kutse ngekuhamba kwesikhatsi ngaloyomnyaka takhiwa tindlu tetinsita sive letabita tigidzi letine.[9]

Emareferensi[hlela | edit source]

 1. [1]
 2. "Archive copy". Archived from the original on 2012-08-08. Retrieved 2014-02-09. 
 3. Daily Telegraph 18 May 2012 http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/queen-elizabeth-II/9274690/King-of-Bahrain-lunches-with-Queen-as-human-rights-storm-rages.html
 4. King Mswati is Bankrupting Swaziland: Mornachy not for Africa!, Ole Africa
 5. Now only Mswati owns a Maybach!, City Press, 25 January 2009
 6. http://www.therichest.com/celebnetworth/politician/royal/king-mswati-iii-net-worth/
 7. http://www.times.co.sz/news/92235-king-doesn%E2%80%99t-have-us-200-million.html
 8. http://allafrica.com/stories/201310142652.html
 9. Swazi king gets go ahead for wives' palaces; 25 July 2004; Independent Online

Tichumaniso[hlela | edit source]