Ntfombi Tfwala

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ntfombi Tfwala ( watalwa ngabo 1950) indlovukati yelive lembuso waseSwatini. Ngekwelisiko inkosi iyinkosi ngenina, loku ke kwenta kutsi Ntfombi abuse naMakhosetive.[1]

Emarefarensi[hlela | edit source]