Ntfombi Tfwala

From Wikipedia

Ntfombi (born Ntfombi Tfwala; 27 December 1949) has been Queen Mother of Eswantini since 1986. She was also regent of Eswatini from 1983 to 1986. She is the mother of King Mswati III.

Imphilo yasebuntfwaneni kanye nemshado[hlela | edit source]

Ntfombi washada neNkhosi Sobhuza II yase Swatini, lababa nendvodzana naye, UmntfwanaweNkhosi Makhosetive Dlamini.

Ngemnyaka wa 1982 iNkhosi Sobhuza yakhetsa lomunye wemakhosikati ayo, iNdlovukazi Dzeliwe, kutsi abe yiNdlovukati futsi abuse njengembusi lohlangene nalona lotawulandzela. Esikhundleni sekubona lenye yemadvodzana akhe njengendlalifa yakhe, wakhombisa Liqoqo wakhe kutsi ufuna iNkhosi Makhosetive Dlamini kutsi atsatse sikhundla sakhe esihlalweni sebukhosi. Ngenyanga yeNhlaba 1982 waphindze wandzisa ligunya le-Liqoqo, walivumela kutsi asebente njenge "Mkhandlu Lomkhulu Wembuso", lokhululekile kukhetsa "Umuntfu Lobekiwe" kutsi asebentise lilungelo lebukhosi uma umbusi atsatfwa njengaloyo longakhoni kwenta kahle.

Kubusa kweNdlovukazi Dzeliwe[hlela | edit source]

Kulesikhatsi sekungakhoni kusebenta ngenca yekufa kwaSobhuza II, Ndlovukati Dzeliwe waba yiNdlovukazi lengumbambeli ngesikhatsi sekukhetfwa kwendlalifa yesihlalo sebukhosi, kepha Liqoqo, leyakhiwa kakhulu tihlobo letinkhulu teNkhosi Sobhuza, tikhulu kanye nebeluleki, batsatsa ligunya lakhe futsi basusa Ndvunankhulu waSobhuza, iNkhosi Mabandla Dlamini, lebeyesaba kutsi itawutsatsa indzima yabo lensha. Ngesikhatsi iNkhosi Makhosetive Dlamini seyikhule ngalokwanele futsi iba yinkhosi ngalokusemtsetfweni, make wayo bekulindzeleke kutsi akhetfwe njengeNdlovukati lensha. Nomakunjalo, iNdlovukazi Dzeliwe yaboshelwa endlini nga-1983. Ngemuva kwemalanga layimfica ngesikhatsi live libuswa ngumntfwana wenkhosi Sozisa Dlamini, Ntfombi wakhetfwa njengendlovukazi.

Indlovukazi[hlela | edit source]

Indlovukazi yaseSwatini

Ngemnyaka wa 1986, ngesikhatsi aneminyaka lelishumi nesiphohlongo, Makhosetive wabekwa njengeNkhosi Mswati III. Ngemuva kwekuba yinkhosi, njengelisiko, wamemetela kutsi make wakhe ngu-Indlovukazi (sigaba lesicishe sifanane nemake weNdlovukati, lesihunyushwe ngekutsi yiNdlovukati Lenkhulu) futsi, ngaleyo ndlela, abe yinhloko yembuso. Njengendlovukazi, Ntfombi ubonwa njengenhloko yemoya kanye neyesive, kantsi indvodzana yakhe itsatfwa njengenhloko yembuso.[1][2]

Sitfombe sa-Indlovukazi sisakateke kabanti eNshonalanga kusukela afakwa eluhlelweni lwetitfombe ta-Andy Warhol ngesikhatsi abambele kubusa indvodzana yakhe, njengalomunye webafati labane lababusako, kanye netindlovukati Beatrix wase-Netherlands, Margrethe II wase-Denmark kanye na-Elizabeth II wase-United Kingdom.[3]  

Imibhalo lebhalwe phansi[hlela | edit source]

Template:S-start

Template:S-reg Template:S-bef Template:S-ttl Template:S-inc Template:S-end