Sobhuza II

From Wikipedia
Sobhuza II
Inkosi yase Swatini

iNgongoni 10, 1899 - iNgci 21, 1982
Ngwane V - Mswati III
Kutalwa Zombodze, Kholwane 22, 1899
Umbuso weSwatini
ÉMbábáne, iNgci 21, 1982
Ngwane V
Mother Lomawa Ndwandwe
Ntfombi Tfwala
Dzeliwe Shongwe
Family House of Dlamini (en) Translate
Luoi
Luoi sopolitiki


Ingonyama Sobhuza Wesibili[hlela | edit source]

Sobhuza wesibili watalwa mhla tingu-22 kukholwane nga-1899 yinkhosikati Lomawa Ndwandwe. Ngawo lomnyaka ingonyama Mahlokohla yakhotsama. Emva kwekukhotsama kwengonyama Mahlokohla Indlovukazi Labotsibeni nalomawa babambela Sobhuza.

libito lekutalwa lengonyama Sobhuza nguNkhotfotjeni. Leli laSobhuza ulitfole nga-1921 nasatsatsa bukhosi.

Nasakhulakhulile Sobhuza Labotsibeni wagcogca timali wakha sikolwa kaLobamba lapho Sobhuza afundza khona. Utsite nacedza lapho wendluliselwa eKoloni eKolishi iLovedale lapho aphotfula khona tifundvo takhe. Konkhe loku yimitamo yaLabotsibeni. Lapha ekolishi Sobhuza wahlangana nebaholi labanyenti base Afrika.

Ngemnyaka wa-1921 Sobhuza wabekwa esikhundleni sebukhosi bemaswati.

Sifiso sekucala seNgonyama bekukulinga kubuyisa live lemaswati lelabe lisetandleni tebadzeshi. Kepha-ke loko bekulukhuni ngoba belumbi bebanetincwadzi letikhomba kutsi live balitsenga engonyameni Mbandzeni. Sobhuza wehla enyuka awela tilwandle aya eNgilandi kundlovukazi yemaNgisi.

Sobhuza wagcina aphumelele ngoba nga-1968 emaswati atfola ndiphethe. Sobhuza uwabusile emaSwati kwadzimate kwaba ngu-1986 lapho akhotsama khona. Emlandvweni wetive tonkhe Sobhuza ngulenye yemakhosi lambalwa labuse sikhatsi lesidze.

Kufuna[hlela | edit source]

Kúbópha[hlela | edit source]