Ngwane V

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ngwane V ( watiwa ngekutsi ngu Mahlokohla ) bekayiNgwenyama yelive lakaNgwane. Ngwane watalwa yiNkhosi Mbandzeni nekhosikati Labotsibeni Mdluli.