Ndlovukati Labotsibeni Gwamile Mdluli

From Wikipedia
Ndlovukati Labotsibeni Gwamile Mdluli
Bukhosi

Kutalwa 1859
iNgongoni 1925
Mbandzeni
Luoi
Luoi sopolitiki

Labotsibeni Mdluli, lobekaphindze atiwe ngekutsi Indlovukati Gwamile (c. 1859 – December 15, 1925) bekayindlovukati yaseveni lakaNgwane eSwatini. Utalwa Matsanjana lobekasikhulu sebakaMdluli. Ngesikhatsi sekutalwa kwakhe, Matsanjana bekaseNtilasifali endzaweni yase Tsibeni le namuhla yatiwa ngeBabutini, ngiko ke bametsa batsi nguLobetsibeni. Uma kushona babe wakhe wabese uyohlala kamalume wakhe indvuna Mvelase Mdluli eLudzidzini ngaseZulwini, ngulapho ke wakhuliswa khona indlovukati Thandzile (LaZidze) lotala inkosi Sobhuza. Kantsi kwatsi ngekuhamba kwesikhatsi wabese uba ngulomunye wemakhosikati aMbandzeni Dlamini (c.1857–1889), kantsi bekanebantfwana labane Bhunu (c.1875–1899), Malunge (c.1880–1915), Lomvazi (c.1885–1922), kanye nendvodzakati Tongotongo (c.1879–1918).


Kungena ebukhosini[hlela | edit source]

uLaMdluli watsatfwa yinkhosi Mbandzeni waba ngulenye yemakhosikati akhe.Ekukhotsameni kwenkhosi Mbandzeni kwakhetfwa Mahlokohla kwekutsi atsatse bukhosi,Labotsibeni wase uba Yindlovukati.

Kepha naye Mahlokohla akabusanga sikhatsi lesidze ngobe kwatsi asenaleyimfica iminyaka ayinkhosi wase uyakhotsama ngemnyaka wa-1899.

kwabe sekubekwa Nkhotfotjeni lobekaseliswane ngaleso sikhatsi,wabanjelwa ngiyo indlovukati Labotsibeni.

Ngiso lesikhatsi lapho indlovukati yabonakalisa khona emandla kanye nesibindzi sayo.Umhlaba lomkhulu wemaSwati bowusetandleni tebelumbi.indlovukati yakhipha emajaha kutsi ayosebenta etimayini teligolide kute kutsengwe umhlaba kubelumbi.

Lesinye sinyatselo leyasitsatsa indlovukati kwaba sekucoca timali tekwakha sikolwa lapho Umntfwanenkhosi Nkhotfotjeni abetawufundza khona emabanga laphasi.Watsi nakacedza lapho wamedlulisela eLovedale ekolishi kulemaChosa,lesento sahhungatelisa live kutsiwa indlovukati imusa khashane kangaka umntfwanenkhosi kute batekwati kumbulala.

Ngemnyaka wa-1922 Labotsibeni wanikela tintsambo kuye Nkhotfotjeni lowetsiwa laSobhuza Wesibili.Wabitwa ngulabadzala ngemnyaka wa-1925.

Similo sakhe[hlela | edit source]

Labotsibeni abengumuntfu lonelulaka .ngendlela abenelulaka ngayo bekutsi nalomisile kutsiwe uvimbe litulu ngalokuba lishobolo.kwatsi nobe iMbabane umfula sewubovu ngenca yekumbiwa kwensimbi kwatsiwa nguye uyinyatsele yadvungana yaba bovu.Kwesibili Labotsibeni abenesibindzi,ngesikhatsi abambele ingonyama Sobhuza II bekusikhatsi lesibi lapho khona tive temdzabu beticindzetelwe tingenalo livi,kepha yena wakwati kusibutsa sonkhe sive semaSwati asigcine sibumbene.

Kufuna[hlela | edit source]