Sikhanyiso Dlamini

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Reed Dance Festival 2006-011.jpg

Inkhosatane Sikhanyiso Dlamini yaseSwatini (yatalwa Mabasa 1, 1987) ingumntfwana wekucala weNkosi Mswati III waseveni lase Swatini. Ulitibulo kubantfwana labangemashumi lamatsatfu (30), Kantsi make wakhe naye uyinkosikati yekucala ya Mswati III kutindlovukati letilishumi (10) Inkhosikati LaMbikiza (Sibonelo Mngometulu).

Kukhula kanye nemfundvo yakhe[hlela | edit source]

Skhanyiso ufundze e Brithani esikolweni sebantfu bekuhlukana ngekwetinhlanga i private school; St Edmund's College, Ware, e Hertfordshire, lapho bekahlala khona e Challoner House. wachubeka netimfundvo takhe te drama e Biola University e California. Sikhanyiso uphindze wachuba timfundvo takhe e Sydney e Australia. [1] [2]

References[hlela | edit source]