Sikhanyiso Dlamini

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Sikhanyiso Dlamini
Princess Sikhanyiso Dlamini-001.jpg
Kutalwa ÉMbábáne, iNyoni 1, 1987 (run 32)
Umbuso weSwatini
Mswati III
Mother Sibonelo Mngometulu
Imfundvo
Educated at University of Sydney (en) Translate
Biola University (en) Translate
Luoi
Luoi sopolitiki and business executive (en) Translate
Reed Dance Festival 2006-011.jpg

Inkhosatane Sikhanyiso Dlamini yaseSwatini (yatalwa Mabasa 1, 1987) ingumntfwana wekucala weNkosi Mswati III waseveni lase Swatini. Ulitibulo kubantfwana labangemashumi lamatsatfu (30), Kantsi make wakhe naye uyinkosikati yekucala ya Mswati III kutindlovukati letilishumi (10) Inkhosikati LaMbikiza (Sibonelo Mngometulu).

Kukhula kanye nemfundvo yakhe[hlela | edit source]

Skhanyiso ufundze e Brithani esikolweni sebantfu bekuhlukana ngekwetinhlanga i private school; St Edmund's College, Ware, e Hertfordshire, lapho bekahlala khona e Challoner House. wachubeka netimfundvo takhe te drama e Biola University e California. Sikhanyiso uphindze wachuba timfundvo takhe e Sydney e Australia. [1] [2]

References[hlela | edit source]