Marshall Dlamini

From Wikipedia

 

Marshall Mzingisi Dlamini (watalwa mhlaka 13 Ingci 1977) ungusomabhizinisi kanye nasopolitiki wase Ningizimu Afrika. Dlamini ungunobhala jikelele welicembu le Economic Freedom Fighters Lokwakhetfwa kulesikhundla ngenyanga yeNgongoni 2019kantsi ubuye abe lilunga leSigungu saVelonkhe kusukela ngaMabasa 2015. Dlamini abelilunga le-EFF kusukela yasungulwa ngaJulayi 2013.