Jump to content

Masipala Wesigodzi sase-Ehlanzeni

From Wikipedia

Ihlanzeni ngulenye yetigodzi letintsatfu tesifundza sase Mpumalanga eNingizimu Afrika. Indzawo yase Hlanzeni yi mbombela. Linyenti lebantfu labangu-944 665 bakhuluma SiSwati (Kubalwa kwebantfu nga-2001). Ikhodi yesigodzi yi-DC32.