Jump to content

Masipala Wesigodzi seNkhosi Cetshwayo

From Wikipedia

Template:Infobox settlement Masipala wesigodzi sase King Cetshwayo (lebeyatiwa ngekutsi nguMasipala wesigodzi wase Uthungulu) ungulomunye wabomasipala betigodzi letingu-11 ("tifundza") esifundzeni sase KwaZulu-Natal eNingizimu Afrika. Indzawo yesigodzi yiRichards Bay. Linyenti lebantfu labangu-885 944 bakhuluma siZulu (Kubalwa kwebantfu nga-2001). Ikhodi yesigodzi yi-DC28. Leligama lisuselwa ku Cetshwayo kaMpande, iNkhosi yeMbuso wemaZulu kusukela nga-1872 kuya ku-1879, lowahola sive sakhe kutsi sincobe emaBritish eMphini yase-Isandlwana.

Masipala wasendzaweni Linani lebantfu %
Umhlathuze 289 187 32.64%
Umlalazi 221 077 Emaphesenti langu-24.95%
Nkandla 133 596 Emaphesenti langu-15.08%
Mbonambi 106 949 12.07%
I-Yafundzisa 842 9.57%
Mthonjaneni 50 382 5.69%
Party Votes %
Inkhata Freedom Party 150 187 59.57%
African National Congress 76 503 30.34%
Democratic Alliance 14 556 5.77%
African Christian Democratic Party 3 553 1.41%
United Democratic Movement 1 791 0.71%
Freedom Front Plus 773 0.31%
Independent Democrats 666 0.26%
New National Party 633 0.25%
Azanian People's Organisation 591 0.23%
Pan African Congress 419 0.17%
SOPA 306 0.12%
CDP 304 0.12%
United Christian Democratic Party 283 0.11%
KISS 253 0.10%
Minority Front 249 0.10%
UF 241 0.10%
EMSA 207 0.08%
PJC 200 0.08%
NA 172 0.07%
TOP 156 0.06%
NLP 96 0.04%
Total 252 139 100.00%