Jump to content

Matsulu

From Wikipedia
I-Matsulu Boxer Complex

Matsulu lilokishi lelisedolobheni lase Mbombela ngaphansi kweMasipala Wesigodzi sase Ehlanzeni esifundzeni sase Mpumalanga eNingizimu Afrika. Itfolakala eceleni kwemgwaco wavelonkhe i-N4 ngemakhilomitha langu-41 emphumalanga ye-Nelspruit (Mbombela) CBD, ngemakhilomitha lamatsatfu ngaphambi kwesiteshi sesitimela i-Kaapmuiden.[1]

Lelilokishi lehlukaniswe ngetincenye letintsatfu: Matsulu A, Matsulu B kanye ne Matsulu C.

Umlandvo[hlela | edit source]

Lelilokishi lasungulwa ngemnyaka wa 1970, kantsi kubakhona kwalo kwenteka ngesikhatsi bantfu baselabamnyama basuswa ngenkhani etindzaweni letisedvute kwentela kwakha titjalo temhoba base batfutsela endzaweni nyalo leyatiwa ngeMatsulu. Kutsiwa lendzawo yetsiwe ngeligama lesakhamuti lebesihlala khona ngaphambi kwekukhishwa kwemali; ligama lesakhamuzi bekungu-Matsulu.

Kusukela ngemnyaka wa 1970 kuya ku 1994, lelilokishi beliphetfwe yi-KaNgwane District Bantustan. Yadlala indzima lenkhulu njengendzawo yekuhlala lesemtsetfweni yemalunga ePhalamende (KaNgwane District Bantustan).[2]

Imitfombo yelwati[hlela | edit source]

https://journals.co.za/doi/abs/10.10520/EJC111816

  1. https://journals.co.za/doi/abs/10.10520/EJC111816
  2. https://journals.co.za/doi/abs/10.10520/EJC111816