Mkhuleko Hlengwa

From Wikipedia

Mkhuleko Hlengwa (watalwa mhlaka 12 Inhlaba 1987) ungusopolitiki wase Ningizimu Afrika losebenta njengelilunga leSigungu saVelonkhe se-Inkatha Freedom Party (IFP). Uphindze abengusihlalo weKomidi Lechubekako yePhalamende ye-Public Accounts (SCOPA). Waba lilunga leSigungu saVelonkhe ngeNdlovana 2012 kantsi usebente ekomitini ye-SCOPA kusukela nga-2014. Hlengwa bekake waba nguSihlalo waVelonkhe we-IFP Youth Brigade.[1][2][3]

  1. Gerber, Jan. IFP's Mkhuleko Hlengwa set to become Scopa chair, News24, 21 June 2019. Retrieved on 28 June 2019.
  2. IFP’s Mkhuleko Hlengwa to chair parliament’s watchdog on public accounts, The Citizen, 21 June 2019. Retrieved on 28 June 2019.
  3. WATCH: New guard of MPs you should know. Retrieved on 28 June 2019.