Mulalo Doyoyo

From Wikipedia

Mulalo Doyoyo (13 Ingci 1970) ungunjiniyela wase Ningizimu Afrika, umsunguli, kantsi ubuye abe nguphrofesa nengcwele kutimfundvo tebuniniyela.

Doyoyo ngumcwaningi we-applied mechanics, ultralight materials, green building, renewable energy, kanye naleminye imikhakha ye-engineering. Ufundzise tifundvo letehlukene tebunjiniyela letifaka ekhatsi bungoti belwati ngelulwandle, bongcondvomishini basemakhaya, kanye nebunjiniyela bemishini.

Doyoyo wasungula intfo lengena sitimende, i-Cenocell, kanye ne-Amoriguard.

Imphilo yasebuntfwaneni kanye nemfundvo[hlela | edit source]

Mulalo Doyoyo watalelwa esibhedlela saseWilliam Edie eTshidimbini Venda kuKhorommbi Doyoyo kanye naMudzuli (nome Dzaga) wasedolobheni laseVondwe. I-Venda bekuyindzawo yase-bantustan enyakatfo ye-Afrika ngesikhatsi selubandlululo futsi nyalo iyincenye yeSifundza sase-Limpopo.

Umshini wekuhlola wemhlaba wonkhe