Nkandla, KwaZulu-Natal

From Wikipedia

iNkandla lidolobha lelisesifundzeni sase-uThungulu eKwaZulu-Natal, eNingizimu Afrika. Kantsi libuye libe indzawo yekuhlala yeMkhandlu Wesifundza wase Nkandla, kanye nesigodzi lapho kuhlala khona lobekangumengameli wase Ningizimu Afrika, Jacob Zuma. Lendzawo yekuhlala itfolakala emakhilomitheni langu-40 eningizimu yelidolobha lase Nkandla, ngetulu kwelihlatsi lase Nkandla kanye nasemgwacweni loya eKranskop.

Sifundza sase Nkandla sinetakhamuti leticishe tibe ngu-115 000, letisakateke kancane endzaweni lenkhulu. I-Nkandla iyindzawo yasemakhaya futsi isemkhatsini wetindzawo letisihlanu letiphuyile esifundzeni saseKwaZulu-Natal. [citation needed] Buphuya buyintfo leyetayelekile, nemaphesenti langu-44 ekuswelakala kwemisebenti. Linyenti lebantfu labangemaZulu.

I-documentary ya-2004, i-The Orphans of Nkandla, ye-BBC ne-Truevision, yakhuluma ngebumatima kanye nebuphuya betintsandzane e-Nkandla.