Nkosazana Dlamini-Zuma

From Wikipedia
Dlamini-Zuma naNdvunankhulu waseNdiya Narendra Modi ngesikhatsi seNgcungcutsela yesitsatfu ye-India-Africa Forum eNew Delhi, nga-Okthoba 2015.

Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma ( watalwa mhlaka 27 Januwari 1949), ungusopolitiki wase Ningizimu Afrika, ungudokotela wetekwelashwa futsi bekangumlweli welubandlululo. Ulilunga le-African National Congress (ANC) sikhatsi lesidze, nyalo usebenta njengeNdvuna yeMengameli lenemtfwalo weBesifazane, Lusha kanye nebantfu labakhubatekile futsi unguNdvunankhulu we-Nyuvesi yase Limpopo.