Jump to content

Orlando, Soweto

From Wikipedia

I-Orlando yincenye leselokishini yase Soweto, eNingizimu Afrika. Lelidolobha lasungulwa nga-1931 futsi laqanjwa ngeligama la-Edwin Orlando Leake, lobekangumphatsi welidolobha laseGoli kusukela nga-1925 kuya ku-1926. Ihlukaniswe ngetindzawo letimbili: i-Orlando West ne-Orlando East.