Jump to content

Randburg Library

From Wikipedia

Umtapo wetincwadzi waseRandburg ungulomunye wemtapo wetindzawo edolobheni laseJohannesburg, eNingizimu Afrika.[1] Umtapo wetincwadzi uncendza bantfu labahlala endzaweni yaseCosmo City kanye nasemaphetselo, futsi ngumtapo weticwadzi kuphela lotawuniketwa emnyangweni wetimoto[2]

Umlandvo[hlela | edit source]

Umsuka walomtapo wetincwadzi ungahlehliselwa emuva ngemnyaka wa 1950 ngesikhatsi sekukhula ngekushesha kanye nekutfutfuka I-Randburg. Ngekuphendvula sidzingo lesikhulu semphakatsi sekutfola lwati kanye nemitfombolusito, umtapo lomncane wekuboleka imali wasungulwa nga-1957 etakhiweni tamasipala lebetikhona. Lendzawo lencane, lebeyinetisebenti tekutitsandzela temtapo wetincwadzi yagcine ikhulisiwe yaba ngumtapo weticwadzi lomkhulu futsi lonetintfo letinyenti nga-1971.

Tinkomba[hlela | edit source]

  1. https://www.citizen.co.za/randburg-sun/news-headlines/2023/08/13/power-battles-are-a-thing-of-the-past/
  2. https://www.cojelearning.org.za/librarie/randburg-library/