Raymond Mhlaba

From Wikipedia

Raymond Mphakamisi Mhlaba (Indlovana 12, 1920 - Indlovana 20, 2005) bekangusopolitiki abuye alwa nembuso welubandlululo, umKhomanisi futsi angumholi we African National Congress (ANC) futsi abengundvunankhulu wekucala wase Eastern Cape. Mhlaba wacitsa iminyaka lengu-25 asejele. Watiwa kakhulu ngekugwetjwa, kanye naNelson Mandela, Govan Mbeki, Walter Sisulu kanye nalabanye eNkantolo yaseRivonia, abelilunga lelikhutsele le-ANC kanye ne-South African Communist Party (SACP) imphilo yakhe yonkhe.