Jump to content

Walter Sisulu

From Wikipedia
Umshado waWalter na-Albertina nga-1944. Evelyn Mase usencele semkhwenyana, kantsi Nelson Mandela usencele. Anton Lembede usesandleni sangesekudla semakoti. Dzadzewabo Walter, Rosabella, ubuka labashadene.

Walter Max Ulyate Sisulu (18 Inkhwenkhweti 1912 - 5 Inkhwenyane 2003) bekasishoshovi abuye ngusopolitiki kanye nemholi welicembu le African National Congress (ANC) wase Ningizimu Afrika futsi abelilunga. Emkhatsini welibanga le-ANC-Nobhala Jikelele (1949-1954) kanye neSekela laMengameli we-ANC (1991-1994), wamangalelwa No.2 eNkantolo yaseRivonia futsi waboshwa eRobben Island lapho aseboshwe khona iminyaka lengetulu kwalengu-25 ngenca yekulwa kwakhe nelubandlululo. Bekasondzelene kakhulu na-Oliver Tambo kanye na-Nelson Mandela, labadlala indzima lebalulekile ekuhleleni i-Defiance Campaign yanga-1952 kanye nekusungulwa kwe-ANC Youth League kanye ne-Ummhonto we Sizwe. Waphindze waba lilunga leKomidi Lesekhatsi yelicembu lemaKhomanisi laseNingizimu Afrika.