Riah Phiyega

From Wikipedia

Mangwashi Victoria Phiyega (29 Inkhwenkhweti 1958) lowatiwa nga nguRiah Phiyega, bekanguNkomishane weMaphoyisa aseNingizimu Afrika ngaphansi kwembuso waMengameli Jacob Zuma kusukela 12 Inhlaba 2012 kwate kwaba 14 Imphala 2015 lapho amiswa khona ngemuva kwesincumo seFarlam Commission of Inquiry ngekufa kwebasebenti bemayini lababhikishako eMarikana ngemnyaka wa 2012. Phiyega bekawesifazane wekucala kuhlala kulelihhovisi.

Imphilo yasebuntfwaneni kanye nemfundvo[hlela | edit source]

Phiyega watalwa mhlaka 29 Inkhwenkhweti 1958 endzaweni yase Leolo eceleni kwe Burgersfort futsi watfola imfundvo yakhe yemabanga laphansi nalasetulu etikolweni letehlukahlukene eLimpopo.

Kuphenya[hlela | edit source]

Ngemnyaka wa 2015, ngemuva kweluphenyo lweminyaka lemitsatfu, i-Farlam Commission, lebeyibekwe licala lekuphenya kufa kwebasebenti bemayini labangu-34 labadutjulwa ngemaphoyisa ngemnyaka wa 2012 emayini yase-Lonmin e-Marikana, yancoma kutsi kuphenywe kutsi Phiyega akhone kubamba sikhundla. Phiyega waphendvula ngekubona kutsi bekasebenta tinyanga letimbili kuphela ngesikhatsi sekucindzetelwa, atfole lifa le-ejensi lengasebenti kumuntfu lowacoshwa ngaphambi kwakhe Bheki Cele. Kulokunye lokwatfolwa, ikhomishini yatfola kutsi Phiyega uvumele "kucabanga ngetembusave" kutsi kutsintse tincumo takhe njengekhomishane wemaphoyisa, futsi wehlulekile kwenta tintfo ngendlela lengakhetsi. Bakhuzeli bemaphoyisa esifundza bakhipha incwadzi levulekile lecinisekisa kusekela kwabo Phiyega.[1]

Kuyekela[hlela | edit source]

Mengameli Jacob Zuma wamisa Phiyega mhlaka 14 Imphala 2015. Ngemuva kwekumiswa kwakhe luphenyo lolwentiwe "licembu lelikhetfwe ngundvunankhulu wemaphoyisa Nkosinathi Nhleko lutfole kutsi Phiyega wenta emanga futsi wangakunaki tinchubo tangekhatsi ngesikhatsi akhipha, amisa futsi asusa tisebenti letiphakeme letinyenti.

  1. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named all